Κρίσεις Ανωτέρων Αξιωματικών ΛΣ – Όλα τα ονόματα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 31 Μαρτίου 2022 μετά από πρόταση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75, της παρ. 1
του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 3079/2002 (Α΄ 311), των άρθρων 5, 6, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 7, του άρθρου 9, της παρ. 2 του άρθρου 10,
των άρθρων 11, 20 και 38 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139) και του άρθρου 78 του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26):

1. Κυρώνεται ο πίνακας κρίσης Ανώτερου Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος
2020, που συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2022
και για τον οποίο σχετικό είναι το από 28 Μαρτίου 2022 πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως:
Για Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Πίνακας Α΄

«Προακτέων»

Παΐσιος Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Α.Μ. 931)

2. Κυρώνεται ο πίνακας κρίσης Ανώτερου Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικού, για το έτος 2021, που συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2022 και για τον οποίο σχετικό είναι το από 28 Μαρτίου 2022 πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως:

Για Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικό, ο οποίος κρίνεται κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. δ) της παρ. 4 του
άρθρου 9 του ίδιου π.δ.:

Πίνακας Α΄

«Προακτέων»

Γκάρας Κωνσταντίνος του Νικολάου (Α.Μ.Ε. 70)

3. Κυρώνονται οι πίνακες κρίσης Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το
έτος 2022, που συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2022
και για τους οποίους σχετικό είναι το από 28 Μαρτίου 2022 πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως:

Α. Για Πλοιάρχους Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Πίνακας Α΄

«Προακτέων»

1 Ευμορφόπουλος Χαρίλαος του Ιωάννη (Α.Μ. 930)
2 Μπαγδατόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 932)
3 Γιαμάς Ευστράτιος του Δημητρίου (Α.Μ. 933)
4 Δανδουλάκη Νίκη του Φιλόθεου (Α.Μ. 934)
5 Μαραγκός Γεώργιος του Ανδρέα (Α.Μ. 935)
6 Μυτιληναίος Ιωάννης του Νικολάου (Α.Μ. 923)
7 Κοντορουχάς Χρήστος του Νικολάου (Α.Μ. 936)
8 Δελής Ιωάννης του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 937)
9 Τιφτικίδης Παύλος του Γεωργίου (Α.Μ. 940)
10 Πουλημένος Ιωάννης του Άγγελου (Α.Μ. 941)
11 Κιάμος Φώτιος του Ιωάννη (Α.Μ. 942)
12 Παπακωνσταντίνου Χρήστος του Θεοδοσίου (Α.Μ. 943)
13 Δρακούλης Ευστράτιος του Γεωργίου (Α.Μ. 944)
14 Μπότσης Δημοσθένης του Δημητρίου (Α.Μ. 945)
15 Μαργαρώνης Ιωάννης του Γρηγορίου (Α.Μ. 948)
16 Γιαλελής Κωνσταντίνος του Άγγελου (Α.Μ. 949)
17 Παρδάλης Κωνσταντίνος του Ηλία (Α.Μ. 950)
18 Κούβαρης Δρακούλης του Δημητρίου (Α.Μ. 953)
19 Φραγκιάς Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 955)
20 Ρίγγας Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 956)
21 Τσίκλος Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 957)
22 Γραμματέας Άγγελος του Στυλιανού (Α.Μ. 959)
23 Κατερέλος Άγγελος του Γερασίμου (Α.Μ. 960)
24 Βουρλιάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Α.Μ. 961)
25 Κουβάτσος Χρήστος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 963)

Πίνακας Β΄

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» Ουδείς

Πίνακας Γ΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» Ουδείς

Πίνακας Δ΄

«Αποστρατευτέων» Ουδείς

Β. Για Πλοιάρχους Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικούς:

Πίνακας Α΄

«Προακτέων»

1 Δρακοπούλου Κωνσταντίνα του Δημητρίου (Α.Μ.Ε. 66)
2 Καπράνου Αμαλία του Ταξιάρχη (Α.Μ.Ε. 67)

Πίνακας Β΄

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» Ουδείς

Πίνακας Γ

΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» Ουδείς

Πίνακας Δ΄

«Αποστρατευτέων» Ουδείς

Γ. Για Αντιπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Πίνακας Α΄

«Προακτέων»

1 Μόζας Θεόφιλος του Αθανασίου (Α.Μ. 991)
2 Βασιλικιάς Σπυρίδων του Ηλία (Α.Μ. 992)
3 Μαλούκος Πέτρος του Δημητρίου (Α.Μ. 994)
4 Φλουρής Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 995)
5 Σταθούρος Ιωάννης του Νικολάου (Α.Μ. 996)
6 Ακουμιανάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 997)
7 Κουτσοδόντης Νικόλαος του Ελευθερίου (Α.Μ. 999)
8 Βαρουξάκης Δημήτριος του Πέτρου (Α.Μ. 1000)
9 Προκοπίου Παντελής του Αντωνίου (Α.Μ. 1001)
10 Χανουμίδης Λάζαρος του Νικολάου (Α.Μ. 1002)
11 Σκουρτανιώτης Ευστάθιος του Γεωργίου (Α.Μ. 1003)
12 Γραβάνης Γρηγόριος του Ιωάννη (Α.Μ. 1005)
13 Ανουσάκη Μαρία του Φραγκίσκου (Α.Μ. 1006)
14 Ζαραζάνης Δημήτριος του Νικολάου (Α.Μ. 1007)
15 Σπανός Ανδρέας του Βασιλείου (Α.Μ. 1008)
16 Δανόπουλος Ευάγγελος του Βασιλείου (Α.Μ. 1009)
17 Δουμάνης Αντώνιος του Δαμιανού (Α.Μ. 1010)
18 Δουβής Ευθύμιος του Αθανασίου (Α.Μ. 1011)
19 Πανταζόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου (Α.Μ. 1012)
20 Βουρδονικόλας Λεωνίδας του Γεωργίου (Α.Μ. 1013)
21 Βέτσικας Ευθύμιος του Δημητρίου (Α.Μ. 1014)
22 Γιαννόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου (Α.Μ. 1015)
23 Σκιαδάς Ευάγγελος του Χρήστου (Α.Μ. 1016)
24 Ιατροπούλου Αγγελική του Φωτίου (Α.Μ. 1017)
25 Ζούμπος Χρήστος του Δημητρίου (Α.Μ. 1018)
26 Δαλμυράς Πέτρος του Μάρκου (Α.Μ. 1019)

Πίνακας Β΄

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» Ουδείς

Πίνακας Γ΄

«Αποστρατευτέων» Ουδείς

Δ. Για Αντιπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικούς:

Πίνακας Α΄

«Προακτέων»

1 Γεωργούλα Γεωργία του Δημητρίου (Α.Μ. 16Τ)
2 Μπούρα Παναγιώτα του Γεωργίου (Α.Μ. 19Τ)

Πίνακας Β΄

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» Ουδείς

Πίνακας Γ΄

«Αποστρατευτέων» Ουδείς

Ε. Για Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Πίνακας Α΄

«Προακτέων»

1 Οικονομάκος Ιωάννης του Αλεξάνδρου (Α.Μ. 1162)
2 Πολυμερά Αικατερίνη του Θεοδώρου (Α.Μ. 1163)
3 Τσακωνίτης Ξενοφών του Ευαγγέλου (Α.Μ. 1164)
4 Γκουντέλιας Βασίλειος του Αναστασίου (Α.Μ. 1166)
5 Σταθοπούλου Παρασκευή του Αθανασίου (Α.Μ. 1167)
6 Φώτου Λάμπρος του Βασιλείου (Α.Μ. 1168)
7 Παττακός Γεώργιος του Μαρίνου (Α.Μ. 1169)
8 Νομικός Νικόλαος του Βασιλείου (Α.Μ. 1172)
9 Μαρωνίτης Κωνσταντίνος του Χαράλαμπου (Α.Μ. 1173)
10 Φεργαδιώτης Βλάσιος του Παναγιώτη (Α.Μ. 1174)
11 Παπαδεράκης Σταύρος του Γεωργίου (Α.Μ. 1176)
12 Παπαδάκη Αγγελική του Ιωάννη (Α.Μ. 1177)
13 Παντιώρας Παντελής του Ευαγγέλου (Α.Μ. 1178)
14 Κούζιλου Σταυρούλα του Νικολάου (Α.Μ. 1179)
15 Παπανικολάου Βασιλική του Θεοδώρου (Α.Μ. 1180)
16 Λυκούδης Ανδρέας του Γρηγορίου (Α.Μ. 1181)
17 Ιωάννου Σάββας του Παναγιώτη (Α.Μ. 1182)
18 Ζαχαριουδάκη Ειρήνη του Παναγιώτη (Α.Μ. 1183)
19 Τασούλας Αλέξανδρος του Βασιλείου (Α.Μ. 1184)
20 Τσιμηρίκα Αγγελική του Αβραάμ (Α.Μ. 1175)

Πίνακας Β΄

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» Ουδείς

Πίνακας Γ΄

«Αποστρατευτέων» Ουδείς

ΣΤ. Για Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικούς:

Πίνακας Α΄

«Προακτέων»

1 Σαραντόπουλος Στυλιανός του Ανδρέα (Α.Μ. 60Τ)
2 Γκέκας Σωτήρης του Θεοδώρου (Α.Μ. 61Τ)
3 Κούρουπας Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 62Τ)
4 Γώγος Παντελεήμων του Γεωργίου (Α.Μ. 63Τ)
5 Παπαδοπούλου Ηλέκτρα του Ιωάννη (Α.Μ. 64Τ)
6 Ζαχαρακόπουλος Χρήστος του Αντωνίου (Α.Μ. 68Τ)
7 Παπανικολάου Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 69Τ)
8 Χριστάκης Βασίλειος του Γεωργίου (Α.Μ. 71Τ)

Πίνακας Β΄

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» Ουδείς

Πίνακας Γ΄

«Αποστρατευτέων» Ουδείς

4. Προάγονται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής οι Πλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:

1 Ευμορφόπουλος Χαρίλαος του Ιωάννη (Α.Μ. 930)
2 Μπαγδατόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 932)
3 Γιαμάς Ευστράτιος του Δημητρίου (Α.Μ. 933)
4 Δανδουλάκη Νίκη του Φιλόθεου (Α.Μ. 934)
5 Μαραγκός Γεώργιος του Ανδρέα (Α.Μ. 935)

λόγω εγγραφής τους από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2022
στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», προς πλήρωση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων.

5. Α. Ανακαλείται το από 26 Μαρτίου 2021 π.δ. (Γ΄ 764) κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Πλωτάρχη

Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικού Γκάρα Κωνσταντίνου του Νικολάου (Α.Μ.Ε. 70)

Πίνακα Α΄ «Προακτέων», για το έτος 2021, λόγω εκ παραδρομής κρίσεώς του, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.
5 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012.

Β. Ανακαλείται το από 26 Μαρτίου 2021 π.δ. (Γ΄ 764)κατά το μέρος που αφορά στην προαγωγή του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικού Γκάρα Κωνσταντίνου του Νικολάου (Α.Μ.Ε. 70)
στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικού, αναδρομικά από
19 Μαρτίου 2021, λόγω εκ παραδρομής προαγωγής του σύμφωνα με τη διάταξη της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012.

Γ. Προάγεται ο Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικός Γκάρας Κωνσταντίνος
του Νικολάου (Α.Μ.Ε. 70) στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
Υγειονομικού, αναδρομικά από 22 Αυγούστου 2021,ημερομηνία συμπλήρωσης του ελάχιστου χρόνου
παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, σύμφωνα με τη διάταξη της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ.
81/2012 σε συνδυασμό με τη διάταξη της περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου 9 του ίδιου π.δ., λόγω εγγραφής
του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2022 στον

Πίνακα Α’

«Προακτέων» για το έτος 2021, προς πλήρωση αντίστοιχης κενής οργανικής θέσεως.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 31 Μαρτίου 2022 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45, 46, 47 και της παρ. 1
του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), όπως ισχύουν, της περ.α) της παρ. 3 του άρθρου 1, των άρθρων 2, 3, 4 και της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012 (Α΄75), όπως ισχύουν, καθώς και των περ. δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 3, του άρθρου 5, της περ. δ) της παρ. 1 και ης παρ. 4 του άρθρου 7, της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 8, των άρθρων 11 και 20, της παρ. 2 του άρθρου 28, της παρ. 1 του άρθρου 37 και της παρ. 4 του άρθρου 55 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139):

1. Κυρώνονται οι πίνακες τακτικών κρίσεων Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής, προερχόμενων από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, για παρελθόντα έτη και για το παρόν έτος, που συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2022 (Πρακτικό 28 Μαρτίου 2022),ως ακολούθως:

Α. Για Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2018, ο οποίος είχε εξαιρεθεί
από την κρίση του, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 και κρίνεται κατ’ έτος, καθώς διανύει
τον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 του ιδίου π.δ.:

Πίνακας Α΄

«Διατηρητέων»

ΤΖΟΥΑΝΟΣ Παναγιώτης του Γεωργίου (Α.Μ. 2882)

Β. Για Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2019, που κρίνεται κατ’ έτος,
καθώς διανύει τον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 του
π.δ. 81/2012:

Πίνακας Α΄

«Διατηρητέων»

ΤΖΟΥΑΝΟΣ Παναγιώτης του Γεωργίου (Α.Μ. 2882)

Γ. Για Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2020, που κρίνεται κατ’ έτος,
καθώς διανύει τον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 του
π.δ. 81/2012:

Πίνακας Α΄

«Διατηρητέων»

ΤΖΟΥΑΝΟΣ Παναγιώτης του Γεωργίου (Α.Μ. 2882)

Δ. Για Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2022, που συμπληρώνει τριακονταπενταετή πραγματική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 45 και
του άρθρου 46 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 3079/2002:

Πίνακας Α΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»ΘΕΟΧΑΡΗΣ Στυλιανός του Μιχαήλ (Α.Μ. 2963)

E. Για Αντιπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2022, οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού που φέρουν, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 45 και του άρθρου
47 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3079/2002:

Πίνακας Α΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

1. ΧΡΥΣΙΝΑΣ Γεώργιος του Άγγελου (Α.Μ. 2766)
2. ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ Νικόλαος του Μιχαήλ (Α.Μ. 2861)
3. ΓΡΗΓΟΡΕΛΛΗΣ Νικόλαος του Κυριάκου (Α.Μ. 2840)
4. ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ Νικόλαος του Θεοφάνη (Α.Μ. 2815)

Πίνακας Β΄

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

ΣΤ. Για Αντιπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2022, που κρίνονται κατ’ έτος,
καθώς διανύουν τον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 του
π.δ. 81/2012:

Πίνακας Α΄

«Διατηρητέων»

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σοφοκλής του Κωνσταντίνου(Α.Μ. 2727)
2. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (Α.Μ. 2762)
3. ΤΟΛΙΑΣ Νικόλαος του Ανδρέα (Α.Μ. 2763)
4. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Φραγκίσκος του Εμμανουήλ (Α.Μ.2793)
5. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος του Παναγιώτη (Α.Μ.2729)
6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ξενοφών του Ευσταθίου (Α.Μ. 2797)
7. ΒΟΥΛΗΣ Γεώργιος του Χρήστου (Α.Μ. 2728)
8. ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ Γεώργιος του Άγγελου (Α.Μ. 2755)
9. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου (Α.Μ. 2968)
10. ΚΟΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Νικολάου(Α.Μ. 2992)
11. ΓΑΛΑΤΑΣ Απόστολος του Ξενοφώντος (Α.Μ. 2946)
12. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης του Ηλία (Α.Μ.2974)
13. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου (Α.Μ.2733)
14. ΝΤΑΡΖΑΝΟΣ Χρήστος του Βασιλείου (Α.Μ. 2743)
15. ΨΥΚΑΚΟΣ Μιχαήλ του Κυριάκου (Α.Μ. 2753)
16. ΚΑΡΒΕΛΗΣ Κωνσταντίνος – Νεκτάριος του Δημητρίου (Α.Μ. 2772)
17. ΔΑΝΙΚΑΣ Σωτήριος του Γεωργίου (Α.Μ. 2773)
18. ΤΣΟΚΟΣ Γεώργιος του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 2787)
19. ΣΑΚΙΡΙΑΝΟΣ Ιωάννης του Συμεών (Α.Μ. 2799)
20. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Ιωάννης του Αποστόλου (Α.Μ.2920)
21. ΜΠΕΡΕΤΟΥΛΗΣ Παναγιώτης-Κωνσταντίνος του Διονυσίου (Α.Μ. 3005)

Πίνακας Β΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

Ουδείς

Πίνακας Γ’

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

Ζ. Για Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2022, οι οποίοι καταλαμβάνονται
από το όριο ηλικίας του βαθμού που φέρουν, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 45 και του άρθρου
47 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3079/2002:

Πίνακας Α΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

1. ΦΡΑΓΚΟΣ Παναγιώτης του Αλεξάνδρου (Α.Μ. 3044)
2. ΔΗΜΗΤΡΑΣ Σπυρίδων του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 3071)

Πίνακας Β΄

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

Η. Για Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2022, που συμπληρώνουν τα τυπικά
προς προαγωγή προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξειςτης περ. δ) της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 7 του
π.δ. 81/2012:

Πίνακας Α΄

«Προακτέων»
1. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ.3072)
2. ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ.3070)

Πίνακας Β΄

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

Ουδείς

Πίνακας Γ΄

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

Θ. Για Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2021, του οποίου η κρίση είχε
αναβληθεί, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 και έχει συμπληρώσει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ)της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου π.δ.:

Πίνακας Α΄

«Προακτέων»

ΜΕΛΙΑΔΗΣ Νεκτάριος του Χαραλάμπους (Α.Μ. 2752)

Ι. Για Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2022, που έχουν συμπληρώσει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 8 του
π.δ. 81/2012 και της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012:

Πίνακας Α΄

«Προακτέων»

1. ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ Στέφανος του Κωνσταντίνου (Α.Μ.
2750)
2. ΚΟΥΚΟΣ Δημήτριος του Λαμπρινού (Α.Μ. 2754)
3. ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Λεωνίδας του Παναγιώτη (Α.Μ. 2902)
4. ΠΕΤΡΟΥ Ευθύμιος του Σωτηρίου (Α.Μ. 2944)
5. ΣΙΓΑΝΟΣ Εμμανουήλ του Δημητρίου (Α.Μ. 2814)

Πίνακας Β΄

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

Ουδείς

Πίνακας Γ΄

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

2. Κυρώνονται οι πίνακες τακτικών κρίσεων Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που προέρχονται από αθλητές στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λ.Σ., που συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2022 (Πρακτικό28 Μαρτίου 2022), ως ακολούθως:

Α. Για Αντιπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2022, που διανύουν τον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012:

Πίνακας Α΄

«Διατηρητέων»

1. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ Βασίλειος του Αποστόλου (Α.Μ. 4080)
2. ΒΑΣΔΕΚΗ Όλγα – Αναστασία του Αποστόλου (Α.Μ.3620)
3. ΞΑΝΘΟΥ Νίκη του Βασιλείου (Α.Μ. 3706)
4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Α.Μ.5021)
5. ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ Αντώνιος του Γεωργίου (Α.Μ. 5527)
6. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Δημήτριος του Νικολάου (Α.Μ. 5017)
7. ΖΩΡΑ Ειρήνη του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 5103)
8. ΚΟΚΚΙΝΟΥ Ευαγγελία του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 5341)

Πίνακας Β΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

Ουδείς

Πίνακας Γ΄

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

Β. Για Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2022, που συμπληρώνει τα τυπικά
προς προαγωγή προσόντα, σύμφωνα με την περ. δ) τηςπαρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012:

Πίνακας Α΄

«Προακτέων»

ΒΛΑΧΟΥ Ευαγγελία του Πέτρου (Α.Μ. 5380)

3Α. Προάγεται ο Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 3072) στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 02 Φεβρουαρίου 2022, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ) της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012.

Β. Προάγεται ο Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής ΜΕΛΙΑΔΗΣ Νεκτάριος του
Χαραλάμπους (Α.Μ. 2752) στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής,
ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων,αναδρομικά από 26 Σεπτεμβρίου 2021, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 8 του
π.δ. 81/2012.

Γ. Προάγονται οι Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ Στέφανος του Κωνσταντίνου (Α.Μ.2750)
2. ΚΟΥΚΟΣ Δημήτριος του Λαμπρινού (Α.Μ. 2754)
3. ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Λεωνίδας του Παναγιώτη (Α.Μ. 2902)
4. ΠΕΤΡΟΥ Ευθύμιος του Σωτηρίου (Α.Μ. 2944)
5. ΣΙΓΑΝΟΣ Εμμανουήλ του Δημητρίου (Α.Μ. 2814)στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λόγω συμπληρώσεως των
απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξει της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 81/2012 και
της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012.

 

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

 

Aκολουθήστε το lawandorder.gr στο Google News για να ενημερώνεστε για όλες τις ειδήσεις

Σχετικά Άρθρα

Κρίσεις 2022

Διαβάστε όλα τα άρθρα εδώ ➜

Κατηγορίες