28.6 C
Athens
29 C
Thessaloniki
Σάββατο 22 Ιουνίου 2024
More

  ΠΟΜΕΝΣ: Χρόνος Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας στο Στρατό Ξηράς


  Η ΠΟΜΕΝΣ εξέδωσε μία ανακοίνωση η οποία θέλει να αναδείξει τα προβλήματα που προκύπτουν με τη μη συμπλήρωση «εξ’ ολοκλήρου» του τυπικού προσόντος του Χρόνου Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας στις Στρατιωτικές Σχολές και στα Κέντρα Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς.

  Η ανακοίνωση:


  Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

  1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών-Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., επιθυμεί να αναδείξει προς επίλυση τα προβλήματα που προκύπτουν με τη μη συμπλήρωση «εξ’ ολοκλήρου» του τυπικού προσόντος του Χρόνου Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας στις Στρατιωτικές Σχολές και στα Κέντρα Εκπαίδευσης (Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων – Ειδικά Κέντρα Εκπαίδευσης) του Στρατού Ξηράς.
  2. Σύμφωνα με τα σχετικά, οι Αξιωματικοί και οι Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων για να προαχθούν στον επόμενο βαθμό, απαιτείται να υπηρετούν σε κάθε βαθμό σε συγκεκριμένες θέσεις ή υπηρεσίες για συγκεκριμένο χρόνο. Ο χρόνος αυτός καλείται Χρόνος Διοικήσεως, εφόσον κατά τη διάρκειά του ασκεί διοίκηση ή Χρόνος Ειδικής υπηρεσίας στην περίπτωση που δεν ασκεί διοίκηση.
  3. Για τους Αξιωματικούς οι θέσεις Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας προσδιορίζονται από τα Ανώτατα κατά Κλάδο Συμβούλια και αν δεν επαρκούν είναι δυνατόν να ορισθούν και άλλες θέσεις με απόφαση του ΣΑΓΕ, κατόπιν προτάσεων των Ανωτάτων Συμβουλίων των Κλάδων των ΕΔ ή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ για τα ΚΣ για απόκτηση, εν όλω ή εν μέρει, του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.3883/2010.
  4. Για τους  Ανθυπασπιστές  και  Υπαξιωματικούς  ο χρόνος και οι θέσεις Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας καθορίζονται με απόφαση των Αρχηγών των οικείων Κλάδων των ΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΝΔ 445/1974.
  5. Στα  Κοινά Σώματα, την  Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό διαφαίνεται ότι υπάρχει ορθολογικός χειρισμός σε θέσεις «εξ’ ολοκλήρου» για το τυπικό προσόν του Χρόνου Διοικήσεως, ενώ αντίθετα στο Στρατό Ξηράς από το έτος 2014 προέκυψαν έντονα προβλήματα με αποτέλεσμα:
  • α. Στελέχη που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια για παραμονή στο Δήμο επιθυμίας, μετατίθενται σε άλλο Δήμο για συμπλήρωση Χρόνου Διοικήσεως με αποτέλεσμα να προάγεται το αίσθημα της αδικίας με άμεση επίπτωση στο ηθικό τους.
  • β. Στελέχη που ασκούν «εν τοις πράγμασι» διοίκηση σε πλήρη έως υπεράριθμη υφιστάμενη δύναμη, μετατίθενται για συμπλήρωση Χρόνου Διοικήσεως για να ασκήσουν πάλι διοίκηση πολλές φορές σε θέσεις με μειωμένη έως και μηδενική υφιστάμενη αριθμητική δύναμη.
  • γ.  Στελέχη Σωμάτων ή Ειδικοτήτων που ασκούν τα κύρια καθήκοντα τους όπως Ιατροί, Νοσηλευτές, Φροντιστές, Αρχιτεχνίτες, Τεχνίτες κ.α., μετατίθενται για συμπλήρωση Χρόνου Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας ενώ «εν τοις πράγμασι» η φύση της άσκησης των καθηκόντων τους δε αλλάζει καθόλου.
  • δ.  Στελέχη που ανήκουν σε κατηγορίες ειδικής μεταθετικότητας και κυρίως όσοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα μετατίθενται σε σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρότατα προβλήματα μείζονος σημασίας, με ότι αυτό συνεπάγεται για την οικογενειακή, οικονομική και υγειονομική κατάσταση των ιδίων και αυτών που επιμελούνται (πολύτεκνοι, γονείς 3 τέκνων, γονείς τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα, όσοι τελούν σε χηρεία και έχουν τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο, όσοι έχουν σύζυγο ή τέκνο με αναπηρία άνω του 67%, όσοι με δικαστική απόφαση επιμελούνται άτομο με αναπηρία άνω του 67% ή με σακχαρωδη διαβήτη άνω του 50% κ.α.).
  • ε. Επιφέρεται μεγάλη αναστάτωση στην Υπηρεσία η οποία αναγκάζεται να δαπανά κάθε χρόνο επιπλέον μεγάλα χρηματικά ποσά για τις μεταθέσεις Στελεχών από και προς τις Στρατιωτικές Σχολές και τα Κέντρα Εκπαίδευσης (ΚΕΝ – ΕΚΕ), ενώ θα μπορούσαν να καλυφθούν σπουδαιότερες οικονομικές ανάγκες.

  Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

  6.  Με  αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Στελεχών γενικότερα, στα πλαίσια της Διακλαδικότητας, της σταδιοδρομικής εξέλιξης, της μεταθετικότητας και των οικονομικών αναγκών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. προτείνει την επανεξέταση του ορισμού θέσεων συμπλήρωσης «εξ’ ολοκλήρου» του τυπικού προσόντος του Χρόνου Διοίκησης ή Ειδικής υπηρεσίας στις Στρατιωτικές Σχολές και τα Κέντρα Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς (ΚΕΝ – ΕΚΕ) όπως παρακάτω:

  • α. Την  τροποποίηση των (δ) και (ε) σχετικών Πάγιων Διαταγών έτσι ώστε οι Υπηρετούντες να εγγράφουν «εξ΄ ολοκλήρου» Χρόνο Διοικήσεως ή Ειδικής υπηρεσίας, ήτοι όσοι ανάλογα με τον βαθμό τους ασκούν τα καθήκοντα της Ειδικότητας τους, του Εκπαιδευτή, Ομαδάρχη, Διμοιρίτη, Αρχιλοχία Λόχου, Διοικητή Λόχου, Διοικητή Τάγματος, Υποδιοικητή και Διοικητή Σχολής ή Κέντρου, οι Ιατροί, Νοσηλευτές, Φροντιστές, Αρχιτεχνίτες, Τεχνίτες.
  • β.  Την θεσμοθέτηση συμπλήρωσης «εξ΄ ολοκλήρου» Χρόνου Διοικήσεως ή Ειδικής υπηρεσίας στους Υπηρετούντες που ανήκουν στις Κατηγορίες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα.

  7.  Τέλος  πιστεύουμε ότι η υλοποίηση της παρούσας πρότασης θα συμβάλει θετικά στην αναβάθμιση του επιπέδου των Στρατιωτικών Σχολών και των Κέντρων Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς (ΚΕΝ – ΕΚΕ).


  8.  Εισηγητής θέματος: Λγός (ΜΧ-ΕΥ) Νικόλαος Μητσάκος τηλ. 6974483724 Γραμματέας αποφοίτων ΑΣΣΥ.

  9.  Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Υπλγός (ΔΒ) Σιδέρης Βότσης τηλ. 6937481104.

  Για την Εκτελεστική Γραμματεία:

  Ο Πρόεδρος: Δημήτριος ΡώταςΑσμχος (ΥΔΚ)

  Ο Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος ΚυριακάκηςΑνχης (ΕΜ)  ΣΧΕΤΙΚΑ
  ΡΟΗ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

  ΑΠΟΨΕΙΣ