33.2 C
Athens
30.1 C
Thessaloniki
Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
More

  Υποβολή αιτήσεων μετάθεσης – Πλήρης οδηγός για τους Αστυνομικούς!


  Επειδή στην τρέχουσα περίοδο των Τακτικών Μεταθέσεων, του έτους 2024, αποφασίστηκε η έκδοση του νέου Προεδρικού Διατάγματος για την ίδρυση και τη λειτουργία της νέας Υπηρεσίας, της Διεύθυνσης Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος και της αντίστοιχης Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, με την ταυτόχρονη κατάργηση και ριζική αλλαγή στη λειτουργία των Διευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, θα έχουμε αρκετές αλλαγές όσον αφορά την εσωτερική μετάθεση της τρέχουσας περιόδου του Καλοκαιριού.

  Ειδικότερα, επειδή η νέα Υπηρεσία του Οργανωμένου Εγκλήματος είναι Αυτοτελής Κεντρική Υπηρεσία, η οποία δεν υπάγεται στις οικείες ΓΑΔΑ και ΓΑΔΘ, αλλά απευθείας στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, οι έκτακτες μεταθέσεις λόγω ίδρυσης και κατάργησης Υπηρεσιών, όπως προβλέπεται απο τις διατάξεις του άρθρου 17 του π.δ. 100/2003, θα αποφασιστούν από τα οικεία Συμβούλια Μεταθέσεων του Αρχηγείου, ήτοι δηλαδή από το Ανώτερο και το Κατώτερο, ενώ οι λοιπες Εσωτερικές Μεταθέσεις από τα οικεία Συμβούλια, πχ για τη Θεσσαλονίκη από το Συμβούλιο Μεταθέσεων της ΓΑΔΘ και τα επιμέρους Συμβούλια Μεταθέσεων των υφιστάμενων Διευθύνσεων της ΓΑΔΘ.

  Έτσι λοιπόν Συνάδελφοι, βάσει των διατάξεων του π.δ. 100/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα (Κώδικας Μεταθέσεων Αστυνομικού Προσωπικού), δεν μπορείτε να κάνετε προσφυγή εάν το αίτημά σας για μετάθεση δεν ικανοποιηθεί. Προσφυγή μπορείτε να υποβάλετε κατά τον δικό μας Κώδικα Μεταθέσεων (π.δ. 100/2003) μόνο όσοι έχετε μετατεθεί με πρωτοβουλία της υπηρεσίας και χωρίς τη δική σας θέληση ή έστω αιτηθήκατε να μετατεθείτε και, δυστυχώς, μετακινήστε σε άλλη Υπηρεσία από αυτήν που δηλώσατε ότι επιθυμείτε.


  Προσφυγή, κατά τον ειδικό για εμάς τους Αστυνομικούς, Κανονισμό Μεταθέσεων (π.δ. 100/2003), μπορούν να υποβάλουν μόνο όσοι συνάδελφοι επιθυμούν ακύρωση ή τροποποίηση ή αναστολή της μετάθεσης που διέταξε το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, ενώ αυτοί οι οποίοι αιτήθηκαν να μετατεθούν σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία και δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά τους, δυστυχώς, παρότι ο δικός μας Κανονισμός δεν τους παρέχει αυτό το δικαίωμα, εντούτοις ο Νόμος του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) και το Σύνταγμα, που υπερτερούν έναντι του Προεδρικού Διατάγματος, τους παρέχουν αυτό το έννομο, δίκαιο και νόμιμο δικαίωμα.

  Επίσης, σύμφωνα με το Διοικητικό Δίκαιο (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας) και ειδικότερα βάσει του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, στο άρθρο 24 του ν. 2690/1999, αλλά και λόγω των δικαιωμάτων μας που προβλέπει το Σύνταγμα και η σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, μπορείτε, εφόσον δεν ικανοποιήθηκε το έγγραφο δικαιολογημένο αίτημά σας, να υποβάλετε εκ νέου μία έγγραφη «αίτηση θεραπείας – ιεραρχική προσφυγή», με την οποία θα ζητάτε την επανεξέταση του νόμιμου αιτήματός σας και βέβαια καλό θα ήταν αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα να αναφέρετε και νέα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία (εάν υπάρχουν και σχετικά έγγραφα καλό είναι να τα επισυνάψετε), τα οποία να βοηθούν περισσότερο τη Διοίκηση, ώστε να αποφασίσει να δεχτεί το νόμιμο αίτημά σας και να διατάξει τη μετάθεσή σας.


  Τα υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 3 του π.δ. 100/2003, είναι αυτά στα οποία πρέπει με συγκεκριμένα επιχειρήματα να αναφέρεστε πιο πολύ, προσκομίζοντας και άλλα έγγραφα στοιχεία εφόσον χρειάζεται. Σας γνωρίζω ότι βάσει της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 4 του π.δ. 100/2003) τα υπηρεσιακά κριτήρια ενδεικτικά είναι η υπηρεσιακή απόδοση, η προϋπηρεσία σε ορισμένες Υπηρεσίες, οι ιδιαίτερες γνώσεις, η εμπειρία, η εξειδίκευση, η πειθαρχικότητα, ενώ β) τα κοινωνικά κριτήρια είναι η προτίμηση του Αστυνομικού, η οικογενειακή κατάσταση, η συνυπηρέτηση γενικότερα, οι λόγοι υγείας, οι σπουδές κλπ.

  Αυτό μπορεί να γίνει για όλες τις περιπτώσεις των αιτήσεων μεταθέσεων, ήτοι δηλαδή:

  • είτε για Τακτικές Μεταθέσεις με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια (όχι με μόρια) εντός της αυτής περιοχής μετάθεσης – Νομού (ΓΑΔΑ, ΓΑΔΘ και Δ.Α. Νόμων χώρας) που αφορούν τις μεταθέσεις για Αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες του ΑΕΑ,
  • είτε για τις εξαιρέσεις, όχι δηλαδή με μόρια, (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και οι έχοντες μέλος της οικογένειας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με αναπηρία ΑΜΕΑ) σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 8 του π.δ. 100/2003 για μεταθέσεις σε άλλη περιοχή μετάθεσης (Νομό δηλαδή ΓΑΔΑ, ΓΑΔΘ και Δ.Α. Νομών της χώρας),
  • είτε εάν προέκυψε κάποιο πρόβλημα ή έγινε λάθος ή παρατυπία ακόμα και στον υπολογισμό της κάθε κατηγορίας μορίων σας, κάτι το οποίο σε αυτήν την περίπτωση προβλέπεται και από την υποβολή Αναφοράς Παραπόνων βάσει και του άρθρου 45 του π.δ. 141/1991,
  • είτε ακόμα και για τις Εσωτερικές

  Μεταθέσεις που αποφασίζονται στο Β’ 15ήμερο Ιουλίου, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Β’ 10ημερο Ιουνίου, για μεταθέσεις εντός της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και εντός των Διευθύνσεών τους (Αττικής και Θεσσαλονίκης), καθώς και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών της χώρας (υπόψη δηλαδή εννοούνται οι αιτήσεις εσωτερικής μετάθεσης γι’ αυτές τις περιφερειακές, όχι για τις Αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες)

  • είτε για τις μεταθέσεις αξιωματικών που αποφασίστηκαν όλες μαζί (εντός και εκτός περιοχής μετάθεσης) βάσει του άρθρου 16 του π.δ. 100/03,
  • είτε ακόμα και για τις προσφυγές ή τις αιτήσεις θεραπείας για τη διοικητική θεραπεία των αιτήσεων μεταθέσεων (είτε εσωτερικής μετάθεσης, είτε εκτός Νομού), των Αστυνομικών που εξαιρούνται από τα αντικειμενικά κριτήρια (μόρια) όπως α) των τελούντων σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, β) των ειδικών καθηκόντων, γ) των συνοδών αστυνομικών σκύλων και των πυροτεχνουρχών, δ) των υπηρετούν  στην ΕΚΑΜ κλπ, ανάλογα βέβαια το πότε συνεδρίασε το κάθε υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων που έχει την αρμοδιότητα για να εξετάσει το αίτημά τους.

  Αυτό ισχύει βέβαια διότι οι μεταθέσεις και γενικότερα οι μετακινήσεις (αποσπάσεις, προσωρινές μετακινήσεις, τοποθετήσεις κλπ) Αστυνομικών είναι διοικητικές πράξεις και ως εκ τούτου το Διοικητικό Δίκαιο είναι σίγουρα ανώτερο από το π.δ. 100/2003, επομένως γι’ αυτό εξάλλου και οι μεταθέσεις ακυρώνονται με σχετικές αποφάσεις Διοικητικών Δικαστηρίων, ύστερα από αίτηση ακύρωσης (προσφυγή) του Αστυνομικού.

  Επίσης, είναι απαράδεκτο και Αντισυνταγματικό, νομικά και δεοντολογικά αλλά και υπηρεσιακά βέβαια, το ίδιο σε σύνθεση Συμβούλιο Μεταθέσεων να διατάζει και να αποφασίζει και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό για διοικητικές πράξεις. Αυτό απαιτείται και πρέπει άμεσα να τροποποιηθεί και αποτελεί ένα διαχρονικό αίτημα του Αστυνομικού Συνδικαλιστικού Κινήματος.

  Γι’ αυτό πολλές μεταθέσεις ακυρώνονται (μετά από μεγάλο όμως χρονικό διάστημα, εκτός εάν υπάρχει προσωρινή διαταγή του αρμόδιου δικαστή) από τα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.

  Το υπόδειγμα της αίτησης είναι το εξής:

  ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ–ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

  (Κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2690/1999, σε συνδυασμό και με το π.δ. 100/2003)

  Του (βαθμός, ΑΓΜΣ, επώνυμο, όνομα, υπηρεσία)

  ΠΡΟΣ: (Ανώτερη Υπηρεσία που απέρριψε το αίτημά σας -ΑΕΑ/ΚΔΥΑΔ/ΔΑΠ ή ΓΑΔΑ ή ΓΑΔΘ ή Διεύθυνση ΓΑΔΑ ή ΓΑΔΘ ή Δ.Α. Νομού, ιεραρχικά όμως μέσω της Υπηρεσίας που υπηρετείτε).

  Σας αναφέρω ότι είχα υποβάλει αίτηση μετάθεσης για (αναγράφετε την Υπηρεσία οποιαδήποτε επιπέδου στην οποία είχατε αιτηθεί τη μετάθεσή σας). Με την υπ. αριθ. (αριθμός πρωτοκόλλου) διαταγή σας πληροφορήθηκα ότι το αίτημά μου δεν έγινε δεκτό.

  Παρακαλώ πολύ όπως επανεξετάσει το νόμιμο αίτημά μου το Συμβούλιο Μεταθέσεων σας και γι’ αυτό το λόγο σας αναφέρω τους εξής νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους:

  (Αναφέρονται πραγματικά στοιχεία και περιγράφονται τεκμηριωμένα και αιτιολογημένα όλα εκείνα τα γεγονότα και λόγοι που συντελούν τη Διοίκηση ώστε να ικανοποιήσει το αίτημά σας και καλό είναι να επισυνάπτονται αποδεικτικά δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα).

  Τόπος, ημερομηνία, υπογραφή σας.

  * Για οτιδήποτε χρειαστείτε ή για περισσότερες λεπτομέρειες είμαι στη διάθεσή σας, προκειμένου να σας ενημερώσω για τα νόμιμα δικαιώματά σας και να σας στηρίξω στο δίκαιο αίτημα που έχετε, όπως άλλωστε και το σύνολο των Αστυνομικών που έχουν την τιμή να είναι εκλεγμένοι στο Συνδικαλιστικό Κίνημα!

  Σίγουρα στην Ελληνική Αστυνομία, που ως Σώμα Ασφαλείας λειτουργεί με αυστηρούς όρους πειθαρχικότητας και η έλλειψη προσωπικού δημιουργεί πολλά περαιτέρω προβλήματα, σε συνδυασμό και με το ξεπερασμένο, εν πολλοίς, Οργανόγραμμα των πιο πολλων Υπηρεσιών, είναι λογικό να υπάρχουν παράπονα των συναδέλφων για τις οποιουδήποτε είδους μετακινήσεις.

  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

  Αστυνομικός Συνδικαλιστής

  (-Πρόεδρος Επιτροπής Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης της ΠΟΑΣΥ,

  -Εκπρόσωπος Συμβουλίου Μεταθέσεων ΓΑΔΘ της ΕΑΥΘ)  ΣΧΕΤΙΚΑ
  ΡΟΗ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

  ΑΠΟΨΕΙΣ